ALCOHOL EN DRUGSBELEID IN KSA SPERMALIE SIJSELE

 

Onze jeugdbeweging staat voor zijn jeugd ten eerste en dus zijn het amusement en de
beweging prioriteit. In het leiderschap is het belangrijk de overeengekomen afspraken en
verwachtingen conform het draaiboek na te leven en te streven naar de ideale leider. Dit
beleid m.b.t. alcohol, tabak en/of illegale drugs is als belangrijke aanvulling bedoeld bij
de verwachte houding van de leiding hier tegenover. Concrete regels die consequent
worden opgevolgd zorgen volgens ons voor duidelijkheid en het vermijden van discussies
omtrent dit gevoelige thema. Dit beleid moet actueel worden gehouden en dus kan men
dit jaarlijks met de meerderheid van de stemmen van het leidingsteam op de
overgangsbondstaf wijzigen/updaten.

 


KSA Spermalie Sijsele wil streven naar een tolerante doch consequente visie op dit
domein. Jongeren komen onvermijdelijk in contact met deze middelen en een taboesfeer
creëren zou tot onbedoelde gevolgen kunnen leiden. Alcohol en andere stoffen zijn nu
eenmaal een onderdeel van iemands sociale leven waarin de adolescent soms vrij
impulsief keuzes maakt en dus begeleid moet worden, vooral wanneer dit gebeurt in het
jeugdwerk.

 


Afhankelijk van de leeftijd van het lid of de leiding, wijzigt de regel en de mogelijke
sanctie. Dit is uiteraard gekoppeld aan de Belgische wetgeving die de restricties oplegt
voor het gebruiken van alcohol (16 jaar), het roken (16 jaar) en mogelijke andere drugs
die in beperkte mate en onder gecontroleerde omstandigheden mogen bijgehouden
worden in België (18 jaar). Wij van KSA Sijsele dwingen deze wetgeving in een nog
strengere regelgeving omwille van de verantwoordelijkheid die elke (hoofd)leiding draagt
t.o.v. het kind/de jongere.

Tenslotte moedigen wij zo veel mogelijk het verantwoord gebruik aan van deze
besproken middelen. In de praktijk houden wij een open communicatie tussen de leiding
en respecteren wij ieders keuze in hun gebruik terwijl wij gezond gedrag blijven
voorophouden.

ALGEMEEN

 • De leiding engageert zich om de gemaakte afspraken (in bewoording aangepast aan de betrokken leeftijdsgroep) waar nodig mondeling of via andere kanalen bekend te maken

 • Deze afspraken gelden tijdens de KSA-activiteit. KSA-activiteit wordt gezien in de ruimste zin van het woord (zaterdagmiddag tijdens activiteit, ontspanning in leidingslokaal tot een ouderfeest…)

 • Bezit = bij zich hebben tijdens KSA-activiteit / gebruik = consumeren / onder invloed        = zichtbare verschijnselen van eerder gebruik vertonen / delen = het aanbieden aan niet-gebruikers om samen te gaan gebruiken / dealen = verkoop

 • Blijft het probleem zich ook na een sanctie voordoen, dan wordt dit op de bondstaf besproken om eventuele verdere sanctionering of zelfs uitsluiting uit de vereniging in overweging te nemen

 • Aanspreken van de ouders zien wij als onderdeel van de verantwoordelijkheid als leiding. De reacties van ouders kunnen een overeenkomst/transparantie tonen tussen de opvoedingsmethode en visie van de ouders met dat van de leiding.

  • Zo kan een ouder al lang weten dat hun zoon rookt en die goedkeuring wil meegeven met zijn leiding.

  • Wanneer zij niet akkoord gaan met het rookgedrag valt de verantwoordelijkheid buiten ons en weten wij dat roken binnen KSA ook door de ouders van het lid niet wordt goedgekeurd.

De ernst van de situatie (bezit, gebruik, delen of dealen) zal uitwijzen of de ouders van het lid (afhankelijk van zijn leeftijd) onmiddellijk of na enkele voorvallen zullen ingelicht worden.

Op kamp verandert de situatie in het opbellen van de ouder met of zonder het verzoek of het lid het kamp kan verlaten.

- A = afspraak / S = sanctionering

TABAK

Sloebers, pagadders, jongknapen en knapen: 

 • Bezit / gebruik > A = nultolerantie | S = tabak wordt afgenomen met een gesprek met betrokken lid, bij herhaling worden de ouders zo snel mogelijk aangesproken

 • Deze leeftijdsgroepen vallen sowieso al buiten de leeftijdsgrens waarin roken wettelijk is toegestaan en dus hanteren wij hier de nultolerantie.

 • Delen / dealen > A = nultolerantie | S = tabak wordt afgenomen en er volgt zo snel als mogelijk een gesprek met de ouders

 • Op kamp > idem

Jonghernieuwers

 • Bezit / gebruik  > A =  niet zichtbaar (op KSA-terrein en half uur voor en na activiteit) | S = bij herhaling worden rookwaren afgenomen en na activiteit teruggegeven, bij blijvende herhaling worden de ouders aangesproken

 • Delen / dealen > A = nultolerantie | S = afnemen, rookwaren worden niet teruggegeven, bij herhaling (bij dealen meteen) worden ouders aangesproken

 • Op kamp

  • Bezit: A = niet zichtbaar | S = wegleggen en bij herhaling afnemen (teruggeven na kamp)

  • Gebruik: A = Niet bij andere leden. Er wordt minstens één moment per dag voorzien (concrete afspraken door JHN-leiding). | S = afnemen (teruggeven na kamp)

  • Delen / dealen > A = nultolerantie | S = afnemen en niet teruggeven. Bij herhaling (bij dealen meteen) delen zo snel als mogelijk gesprek met de ouders

 

Deze leeftijdsgroep is complexer omdat sommigen al 16 jaar zijn en anderen nog niet. Roken kent zijn begin soms vroeger dan 16 jaar, maar onze verantwoordelijkheid van leiding komt niet zo ver. Wanneer bovenstaande regels gevolgd worden door de leden kan er flexibeler omgegaan worden met rokende jonghernieuwers zonder daarmee roken te stimuleren. Het is de taak van alle leiding en vooral de hoofdleiding en JHN-leiding hierop toe te zien.

Leiding

 • Bezit / gebruik / delen / dealen > A = niet tijdens de wekelijkse activiteit, niet zichtbaar voor leden.

  • S = bij herhalend gebruik dat de werking stoort wordt de betrokkene daar op aangesproken (eventueel in samenspraak met bondsleiding), bij blijvende herhaling besproken op bondstaf.

 • Op kamp

 • Bezit: A =  niet zichtbaar

 • Gebruik: A = niet bij de leden, niet tijdens activiteit. JHN-leiders bepalen in samenspraak of zijzelf meeroken tijdens afgesproken rookmoment.

 • Delen / dealen: A = niet aan leden, niet zichtbaar

ILLEGALE DRUGS

Sloebers, pagadders, jongknapen, knapen en jonghernieuwers

 • A = absolute nultolerantie

 • Bezit  > S =  zo snel als mogelijk gesprek met betrokkene (bij JHN eerst gesprek met betrokkene en bij herhaling ook met de ouders) en de ouders (door leiding van betrokkene / bondsleider / eventuele vertrouwenspersoon), bij herhaling uit de vereniging gezet

 • Gebruik > S = zo snel als mogelijk gesprek met ouders (door leiding van betrokkene / bondsleider / eventuele vertrouwenspersoon), betrokkene wordt uit de vereniging gezet.

 • Onder invloed > S = gesprek met lid (wat is er aan de hand, invloed op de werking?) Bij invloed op de werking: betrokkene wordt naar huis gebracht. Bij herhaling gesprek met de ouders.

 • Delen / dealen > zo snel als mogelijk gesprek met ouders, melding bij politie (meldingsrecht)en betrokkene wordt buiten de vereniging gezet

 • Op kamp: idem (lid kan naar huis gezonden worden na contact met ouders)

Leiding

 • A = absolute nultolerantie

 • Bezit > S = bij zichtbaar bezit wordt de betrokkene aangesproken. Bij herhaling wordt ook de bondsleider op de hoogte gesteld en hij kan indien als problematisch omschreven op de agenda van de bondstaf plaatsen om tot eventuele sanctie te beslissen.

 • Gebruik > S = betrokkene wordt uit de vereniging gezet

 • Onder invloed > S = gesprek met lid (wat is er aan de hand, invloed op de werking?) Bij invloed op de werking: betrokkene kan geen activiteit begeleiden. Zo snel als mogelijk volgt een gesprek met ouders. Bij twijfel: bij herhaling beslist de bondstaf over mogelijke sanctie. Als gevolg van gebruik illegale drugs: betrokkene wordt uit de vereniging gezet.

 • Delen / dealen > S = betrokkene wordt uit de vereniging gezet en melding bij politie (meldingsplicht)

 • Op kamp > idem (kampleiding kan leiding naar huis zenden)

ALCOHOL

Sloebers, pagadders, jongknapen en knapen: 

 •   A = nultolerantie

 • Bezit > S = bij zichtbaar bezit wordt de drank afgenomen en niet teruggegeven. Er volgt een gesprek met de betrokkene en ook de ouders worden ingelicht.

 • Gebruik > S = drank wordt afgenomen en niet teruggegeven. Er volgt een gesprek met betrokkene en ouders.

 • Onder invloed > S = gesprek met lid (wat is er aan de hand?) Als alcoholmisbruik blijkt wordt het lid naar huis gebracht en worden de ouders aangesproken.

 • Delen / dealen > S = drank wordt afgenomen en niet teruggegeven. Er volgt een gesprek met de betrokkene(n) en de ouders worden meteen ingelicht.

 • Op kamp: idem (lid kan naar huis gezonden worden na contact met ouders). BOB-regeling: min. 2 mensen met een rijbewijs drinken niet.

Jonghernieuwers

 • A = nultolerantie voor sterke drank / lichte alcoholhoudende drank kan in gecontroleerde omgeving, max. 2 pintjes per avond. Leiding beslist hoeveel avonden op kamp en weekend.

 • Bezit / gebruik> S = dranken worden afgenomen en niet teruggegeven. Er volgt een gesprek met het lid.

 • Onder invloed > S = gesprek met lid (wat is er aan de hand?) Als alcoholmisbruik blijkt wordt het lid naar huis gebracht en worden de ouders aangesproken. Alcoholmisbruik: wanneer het lid meer alcohol gebruikt dan aanvankelijk werd afgesproken; wanneer de symptomen a.g.v. alcohol zodanig storend zijn dat anderen er ernstige last van ondervinden (zoals het niet meer kunnen doorgaan van een activiteit, een ander lid of leiding bedreigd wordt,…) en het de gezondheid van het lid in gevaar brengt.

 • Delen/dealen > S = dranken worden afgenomen en niet teruggegeven. Er volgt een gesprek met de betrokkene(n) en de ouders worden aangesproken.

 • Op kamp

  • A = Bij het kampvuur kunnen jonghernieuwers de mogelijkheid krijgen om iets te drinken. Enkel bier wordt aangeboden en er is altijd frisdrank als alternatief. Alcohol drinken wordt op geen enkele manier gestimuleerd. Het aantal pintjes is beperkt tot één per persoon per avond. Het drinken van een pintje is geen verworven recht voor elke avond. De leiding maakt telkens de overweging. Cafébezoek kan uitzonderlijk en beperkt, enkel onder begeleiding én als de consumptie door de bond betaald wordt. Bij de wandeltocht Joepie wordt geen alcohol toegelaten. Uitzondering daarop zijn de avondactiviteiten waar, als bier opgenomen is in het aanbod van de organisator, beperkt gebruik kan.

  • Bezit/gebruik > S = dranken worden afgenomen en niet teruggegeven, er volgt een gesprek met het lid.

  • Onder invloed > S = lid kan niet deelnemen aan activiteit. Drank wordt afgenomen en nadien volgt een gesprek. Bij herhaling worden de ouders gecontacteerd en gaat het lid huiswaarts.

  • Delen / dealen > S = drank wordt afgenomen en niet teruggegeven. Er volgt een gesprek met de betrokkenen en de ouders van het delende/dealende lid wordt aangesproken na het kamp. Bij herhaling worden de ouders gecontacteerd en gaat het lid huiswaarts.

 

Leiding

 

 • A = geen gebruik van alcoholische dranken tijdens de wekelijkse activiteit en dus in aanwezigheid van leden. KSA Sijsele verwacht een doordachte omgang met alcohol, op elk moment van de KSA-werking. Wie de wagen gebruikt drinkt niet. 

 • Bezit / gebruik / delen / dealen > S = problematisch gedrag wordt aangekaart bij de betrokkene en eventueel bij de bondsleiding die indien nodig op de bondstafagenda kan plaatsen om zo tot een sancties te beslissen.

 • Onder invloed > de leider /hernieuwer kan geen activiteit begeleiden. Bij herhaling kan de bondstaf beslissen om de leider uit de vereniging te zetten. Een lid van het bondsteam zorgt ervoor dat de betrokken leider veilig thuis geraakt.

 • Explicitering: een leider is dronken: onbekwaam zijn pedagogische verantwoordelijkheid op te nemen en gedrag te stellen die anderen rondom hem mogelijks in gevaar kunnen brengen (agressie ruim bekeken, anderen dwingen tot gebruik, etc.).

 • Op kamp > Er wordt geen alcohol gedronken als de leden op zijn. Jonghernieuwerleiding kunnen bij de leden een pint drinken als die mogelijkheid er ook is voor de jonghernieuwers. ’s Avonds is er steeds iemand die geen alcohol drinkt en met de wagen kan rijden als dat in crisis nodig zou zijn. Van elke leider wordt verwacht dat hij instaat voor zijn eigen alcoholverbruik. Van medeleiders wordt verwacht dat ze andere leiding aanspreken indien hun alcoholverbruik te ver gaat.